Kamerapolicy

Bakgrund 

BRF Ugnen har under många år drabbats av inbrott och stölder i vår fastighet, garage, källarförråd och i våra allmänna utrymmen. Vi har också drabbats av skadegörelse på grindar, i garagen, i soprum och i våra allmänna utrymmen.

Syftet med kameraövervakningen
Ändamålet med övervakningen är att om möjligt förhindra skadegörelse, inbrott och stöld i vår fastighet samt att öka tryggheten hos våra boende och bistå polisen i samband med utredningar.

Föreningens kameror, placerade i fastighetens utrymmen och tillträdesvägar, används i övervakningssyfte för att registrera och utreda obehörigt nyttjande av utrymmen, skadegörelse och stöld av såväl föreningens som de boendes egendom samt våldshandlingar eller andra lag- och regelbrott.

Ett sätt att förhindra lagöverträdelser, och om detta ändå sker, kunna dokumentera händelser och den eller de som utfört handlingen. På detta sätt kan vi skydda oss själva, verifiera händelser samt underlätta för polisen att utreda brott.

Information om kameraövervakningen
Föreningen har placerat ut skyltar och information på strategiskt utvalda plaster i anslutning till varje kameraövervakat område, som informerar om att kameraövervakning utförs.

Vår teknik - inspelat material
Föreningen tillämpar händelseinformation, vilket alltså innebär automatisk inspelning vid händelse och utan att någon person i realtid tittar på några kameror. Inspelningarna lagras på lösenordsskyddade anslutna lagringsenheter där materialet sparas i 60 dagar. Efter denna tid raderas materialet automatiskt. Inget ljud spelas in.

Inspelat material granskas endast när ett lag- eller regelbrott misstänks och utreds eller under tekniskt arbete när kamerasystemets funktionalitet behöver verifieras eller optimeras. Händelser registreras och spelas in 24 timmar om dygnet. Inspelningen är fullt automatiserad och utan någon som helst extern part inblandad. Inspelningen visar datum och tid för aktuell händelse. Inspelning av ljud förekommer inte.

Endast av styrelsen beslutade personer (intern personal och extern avtalad säkerhetsleverantör) har tillgång till de olika kamerasystemen, mjukvaror, bilder och inspelat material. Vid granskning av inspelat material kan ytterligare personer eller myndigheter (så som polis) få tillfällig eller begränsad tillgång till materialet.


Föreningens kamerasystem
Föreningen tillämpar händelseövervakning, vilket alltså innebär automatisk inspelning vid händelse. Det finns normalt sett ingen person som i realtid tittar på våra kameror. Anmälaren av misstänkt brott måste kunna ange en ungefärlig tidpunkt för befarad händelse för att aktuell inspelning ska kunna tas fram.

Polisen har i egenskap av myndighet rätten att använda föreningens kamerasystem för realtidsbevakning.


Åtkomst till kameraövervakningen
Endast av styrelsen beslutade personer har tillgång till kamerasystemet med tillhörande mjukvaror och inspelat material. Vid granskning av inspelat material som avser lagöverträdelser kan polis få tillgång till materialet efter gjord anmälan om brott.

Varför har vi kameror i våra soprum?
Föreningen har under många år haft stora problem med vissa medlemmar som inte respekterar de regler som gäller för soprummen. Sopor sorteras inte korrekt, grovsopor lämnas i soprummen och obehöriga använder våra soprum. Detta medför extra avgifter för föreningen. Kostnader som är helt onödiga och som påverkar oss alla med höjda avgifter i förlängningen.  Information från taggläsare och kameror lagras om vilken person som har in- och utpasserat vid en viss tidpunkt. Information om var en viss person befunnits vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk person.


GDPR
Föreningen tillämpar de lagar och regler som gäller för GDPR samt följer de riktlinjer som framställts av Integritetsskyddsmyndigheten. All information genom inspelningarna är sekretessbelagd. För mer information om hur föreningen behandlar personuppgifter eller för att komma i kontakt med ansvarig i föreningen, kontakta alternativt 042-12 32 02.


Rättslig grund
För att uppgifter enligt ovan ska få registreras krävs att syftet med registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina uppgifter behandlade. Föreningens syfte med behandlingen är att kunna säkerställa att bland annat föreningens ordningsregler följs. Föreningens intresse av att förhindra och komma till rätta med skadegörelse och misskötsamhet i soprummet väger i det här fallet tyngre än den enskildes intresse.

Informationen är nödvändig för att uppfylla föreningens intresse av att ha god ordning i soprummet och att hålla nere förvaltningskostnaderna vilket är i allas intresse och för allas trevnad.

Uppgifterna kommer inte att användas i de fall någon regelöverträdelse inte förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är att föreningen kan anmoda en bostadsrättshavare att vidta rättelse eller kräva ersättning för skada. Regelöverträdelser som kan föranleda åtgärd enligt ovan kan vara t.ex. misskötsamhet eller skadegörelse i soprum. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten behöver föreningen inte söka tillstånd eftersom föreningen inte filmar område där allmänheten har tillträde. Vi uppfyller och följer myndighetens krav enligt GDPR.


Villkor för kameraövervakningen
Föreningen reviderar periodvis villkoren för kameraövervakningen och utvärderar om övervakningen i aktuell form fortfarande är relevant. Föreningen refererar till lagen om Intresseavvägning som grund för övervakningen. En individ har rätten att begära dennes information raderad, vilket görs genom att kontakta föreningen på telefonnummer 042-12 32 02 alternativt e-postadress . En individ har också rätten att anmäla föreningen till Integritetsskyddsmyndigheten om föreningen bryter mot lagar, restriktioner eller överenskommelser.

Föreningen refererar till:

  • Polisens tillämpningsföreskrifter

  • Lagen om intresseavvägning som grund för övervakning

Mer information om Kamerabevakningslagen finns här: www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/kamerabevakningslagen