Syftet med kameraövervakningen

Föreningens kameror, placerade i fastighetens utrymmen och tillträdesvägar, används i övervakningssyfte för att registrera och utreda obehörigt nyttjande av soprum, skadegörelse och stöld av såväl föreningens som de boendes egendom, våldshandlingar eller andra lag- och regelbrott. Ett sätt att förhindra lagöverträdelser, och om detta ändå sker, kunna dokumentera den eller de som utfört handlingen. På detta sätt kan vi skydda oss själva, avskräcka samt underlätta för polisen att utreda brott.

Information om kameraövervakningen

Föreningen har placerat ut skyltar och information på platser i anslutning till varje kameraövervakat område.

Några viktiga begreppsförklaringar

Realtidsbevakning
Innebär iakttagelse i realtid och får endast utföras av myndighet eller certifierat säkerhetsföretag.

Händelseövervakning
Innebär automatisk inspelning av händelse och utan att någon person i realtid tittar på några kameror. En händelse är när det sker en förändring i bilden, vilket startar en inspelning av aktuell händelse.

Föreningens kamerasystem

Föreningen tillämpar händelseövervakning, vilket alltså innebär automatisk inspelning vid händelse. Det finns normalt sett ingen person som i realtid tittar på våra kameror. Anmälaren av misstänkt brott måste kunna ange en ungefärlig tidpunkt för befarad händelse för att aktuell inspelning ska kunna tas fram.

Polisen har i egenskap av myndighet rätten att använda föreningens kamerasystem för realtidsbevakning.

Inspelat material

Inspelningarna lagras på skyddat anslutna lagringsenheter där materialet sparas i 60 dagar. Efter denna tid raderas materialet automatiskt.

Inspelat material granskas endast när ett lag- eller regelbrott misstänks och utreds eller under tekniskt arbete när kamerasystemets funktionalitet behöver verifieras eller optimeras. Händelser registreras och spelas in 24 timmar om dygnet. Inspelningen är fullt automatiserad och utan någon som helst extern part inblandad. Inspelningen visar datum och tid för aktuell händelse. Inspelning av ljud förekommer inte.

Åtkomst till kameraövervakningen

Endast av styrelsen beslutade personer har tillgång till kamerasystemet med tillhörande mjukvaror och inspelat material. Vid granskning av inspelat material som avser lagöverträdelser kan polis få tillgång till materialet efter gjord anmälan om brott.

GDPR

Föreningen tillämpar de lagar och regler som gäller för GDPR samt följer de riktlinjer som framställts av Integritetsskyddsmyndigheten. All information genom inspelningarna är sekretessbelagd. För mer information om hur föreningen behandlar personuppgifter eller för att komma i kontakt med ansvarig i föreningen, kontakta info@ugnen.se alternativt 042-12 32 02.

Villkor för kameraövervakningen

Föreningen reviderar periodvis villkoren och tekniken för kameraövervakningen och utvärderar om övervakningen i aktuell form fortfarande är relevant.

Endast vår egendom och fastighet får övervakas enligt lag, vilket även är fallet.

Om föreningens övervakningsanläggning på ett eller annat sätt manipuleras eller någon otillbörligt handlat på sådant sätt att denne kommit över information eller utrustning, skall föreningens styrelse omgående meddela samtliga vilka kan ses som berörda av det inträffade. Detta enligt Kamerabevakningslagen. En individ har rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten om föreningen bryter mot lagar eller restriktioner.

Föreningen refererar till:

  • Polisens tillämpningsföreskrifter
  • Lagen om intresseavvägning som grund för övervakning

Mer information om Kamerabevakningslagen finns här: www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning/kamerabevakningslagen