Syftet med kameraövervakningen

Föreningens kameror placerade runt om på området används i ett övervakningssyfte för att förhindra och utreda till exempel skadegörelse och stöld av såväl föreningens som de boendes egendom, våld eller andra lag- och regelbrott.

Information om kameraövervakningen

Föreningen har placerat ut skyltar och information på strategiskt utvalda plaster i anslutning till varje kameraövervakat område, som informerar om att kameraövervakning utförs.

Inspelat material

Samtliga kameror spelar in vid rörelse. Inspelningarna lagras på skyddat anslutna lagringsenheter där materialet sparas i 60 dagar, plus två dagar i en papperskorg. Efter denna tid raderas materialet automatiskt. Inspelat material granskas endast när ett lag- eller regelbrott misstänks och utreds, eller under tekniskt arbete när kamerasystemets funktionalitet behöver verifieras eller optimeras.

Åtkomst till kameraövervakningen

Endast av styrelsen beslutade personer (intern personal och extern avtalad säkerhetsleverantör) har tillgång till de olika kamerasystemen, mjukvaror, bilder och inspelat material. Vid granskning av inspelat material kan ytterligare personer eller myndigheter (så som polis) få tillfällig eller begränsad tillgång till materialet.

Villkor för kameraövervakningen

Föreningen reviderar periodvis villkoren för kameraövervakningen och utvärderar om övervakningen i aktuell form fortfarande är relevant. Föreningen refererar till lagen om Intresseavvägning som grund för övervakningen. En individ har rätten att begära dennes information raderad, vilket görs genom att kontakta föreningen på telefonnummer 042-12 32 02 alternativt e-postadress info@ugnen.se. En individ har också rätten att anmäla föreningen till Datainspektionen om föreningen bryter mot lagar, restriktioner eller överenskommelser.